Integritetspolicy

Så här behandlar Brand & Riskanalys dina personuppgifter

Brand & Riskanalys ABs målsättning är att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss, så att din personliga integritet ska respekteras och dina personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt. Brand & Riskanalys har därför vidtagit de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, användning, förändring och radering. Du som registrerad kan alltid kontakta oss gällande vår personuppgiftsbehandling och har rätt att få reda på vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna integritetspolicy samt besöka Datainspektionens hemsida för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person.

Denna integritetspolicy beskriver hur Brand & Riskanalys behandlar dina personuppgifter och är tillämplig på individer som är kunder, leverantörer, anställda, arbetssökande och andra intressenter. Olika delar kommer att vara relevanta för dig beroende på din relation till Brand & Riskanalys.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Brand & Riskanalys AB, org.nr 556510–3818, är ansvarig för att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR.

Hur får Brand & Riskanalys dina personuppgifter?

Brand & Riskanalys samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du exempelvis blir kund, leverantör eller anställd till oss eller om du ansöker om jobb eller praktiktjänst hos oss, kontaktar oss via e-post, eller i övrigt använder dig av våra tjänster. Brand & Riskanalys behandlar även personuppgifter som samlats in från andra källor än från dig. Personuppgifterna kan komma exempelvis från Skatteverket eller kreditupplysningsföretag.

Brand & Riskanalys behandlar de personuppgifter som lämnas till oss eller inhämtas av oss. Det kan exempelvis vara namn, e-post, telefonnummer, adressuppgifter, personnummer, bankuppgifter och annan information som du lämnat till oss, eller som är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Vilka ändamål har Brand & Riskanalys med personuppgiftsbehandlingen?

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av Brand & Riskanalys för bland annat följande ändamål:

Brand & Riskanalys behandlar dina personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig samt om du har lämnat samtycke till behandlingen. Brand & Riskanalys kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas av Brand & Riskanalys och dess personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag eller till myndigheter om vi inte behöver göra detta på grund av rättsliga förpliktelser, förordningar eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig ut dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Brand & Riskanalys.

Hur länge behandlar Brand & Riskanalys dina personuppgifter?

Personuppgifter lagras inte under en längre tid än vad som är nödvändigt. Brand & Riskanalys behandlar dina personuppgifter i enlighet med de gallringsbeslut som gäller för Brand & Riskanalys, vilket innehåller information om när gallring ska ske av handlingar som innehåller dina personuppgifter.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade.

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter. Vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart raderar vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning. Samma gäller om behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k dataportabilitet).

Du har alltid rätt att invända mot viss typ av behandling, exempelvis mot direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

För det fall du har lämnat samtycke till viss behandling har du alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallar du ditt samtycke kommer behandlingen som baseras på ditt samtycke att upphöra, om inte Brand & Riskanalys bedömer att det finns en annan legal grund för behandlingen.

Du har även rätt att klaga till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Överföring till tredje land

Brand & Riskanalys lämnar inte ut personuppgifter till länder utanför EU/EES.

Cookies

Brand & Riskanalys webbplats använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. De används framförallt för att samla in statistik om användarnas besök och förbättra upplevelsen. Vi använder oss även av cookies för viss typ av marknadsföring.

Ändringar i denna integritetspolicy

Brand & Riskanalys förbehåller sig rätten att revidera denna integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av integritetspolicyn. Du rekommenderas att läsa denna integritetspolicy regelbundet för att uppmärksamma eventuella ändringar.

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter eller om denna integritetspolicy kontakta oss

Brand & Riskanalys AB
Box 144
391 21 Kalmar

Denna integritetspolicy är gällande från februari 2020.

Telefon

Brandingenjör