Jobba med oss

Läs mer

Riskhantering

Brand & Riskanalys kan vara behjälpliga i frågor som gäller riskhantering i form av exempelvis planärenden i närhet av led för transport av farligt gods, riskbedömningar för industrier, bensinstationer och liknande.

I ett modernt samhälle med högt ställda krav på säkerhet och tillförlitlighet har riskhantering blivit ett vedertaget arbetsredskap. Med en effektiv riskhantering identifieras riskerna och kan därefter hanteras genom lämpliga åtgärder. Brand & Riskanalys kan ta fram en riskanalys som är anpassad för det aktuella projektets behov och förutsättningar.

Byggnadstekniskt brandskydd kan omfatta:

Beslutsunderlag vid samhällsplanering

Dimensioneringsverktyg vid farligt gods

Redskap för klargöranden av säkerhet inom industriverksamhet

Brandingenjör