Certifierad sakkunnig brand (SAK3)

Sakkunnig brand (SAK3) innebär en certifiering i enlighet med krav i Plan- och bygglagen (2010:900) som byggnadsnämnden i särskilda fall kan kräva för att verifiera att bygglagstiftningens krav på säkerhet i händelse av brand uppfylls.

Brand & Riskanalys har möjlighet att erbjuda certifierade sakkunniga brand på högsta nivå (K) vilka vid behov kan utföra de särskilda kontroller/verifieringar som i vissa fall krävs av byggnadsnämnden.

Certifiering enligt SAK3 sker på personnivå utifrån ställda krav i Boverkets föreskrifter och omfattar krav på allmän teknisk kompetens/utbildning, yrkeserfarenhet, lämplighet och godkänt kunskapsprov genom tentamen.

Telefon

Brandingenjör