Jobba med oss

Läs mer

Sök föreningsbidrag

Brand och Riskanalys vill hjälpa till att öka brandsäkerheten för barn och ungdomar i det lokala föreningslivet. Bidrag i form av tjänster/produkter, till ett värde upp till 50 000 kr, kan ansökas av ideella föreningar.
Tjänster/produkter som Brand & Riskanalys erbjuder är utrymningsplaner, underlag för systematiskt brandskyddsarbete (SBA), inventering och dokumentation av befintligt brandskydd samt upprättande av brandskyddsbeskrivning vid ny-, till- eller ombyggnad av lokaler.

Vem kan ansöka?

Alla ideella barn- och ungdomsföreningar i Kalmar-, Kronobergs- och Blekinge län är välkomna att söka bidraget.

Frågor besvaras av Magnus Widlind som nås på:
Telefonnummer: 070-660 29 72 eller
Mail: magnus@brandrisk.se.

Hur går det till?

I ansökan (högst en A4) bör följande frågor besvaras:

Beskriv kortfattat er förening och dess ungdomsverksamhet (bakgrund, historik, värdegrund mm).

Vad önskar er förening att nyttja bidraget till (syfte och mål).

När önskar er förening att detta är genomfört (tidplan).

Ansökan skickas med mail till magnus@brandrisk.se.

Sista ansökningsdag är sista december varje kalenderår.

Jury och kriterier

Juryn består av företagets ledningsgrupp som har årsmöte i januari och då beslutas om vilka som tilldelats bidraget.
Brand & Riskanalys har följande urvalskriterier:

Vid flera ansökningar ska bidraget om möjligt fördelas jämnt mellan de tre olika länen

Föreningar som jobbar med samhällsfrågor såsom integrationsfrämjande insatser, jämställdhet, mot droger, barns lika rättigheter mm prioriteras

Utvecklande insatser/projekt av föreningen prioriteras

Brandingenjör