Jobba med oss

Läs mer

Licens och certifiering

Vi arbetar aktivt med att skapa goda arbetsvillkor för våra medarbetare samt för att skapa ökad jämställdhet och motverka all form av diskriminering, mobbning eller trakasserier. Vi arbetar även efter Svenska Brandförsvarsföreningens rekommendationer för upprättande av brandskyddsdokumentationer. Företaget innehar konsultansvarsförsäkring och alla uppdrag utförs enligt ABK09.

Kvalité och miljö

Brand & Riskanalys är certifierade inom både kvalitet och miljö enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

Ledningssystemet är anpassat efter företagets arbetssätt i syfte att effektivisera och säkerställa arbetet mot kund. Samtliga medarbetare hanterar uppdragen likartat med verktyg i form av rutiner, checklistor och arbetsinstruktioner som beskriver de olika arbetsmomenten i uppdraget. Varje enskilt uppdrag anpassas med hänsyn till projektets omfattning och komplexitet.

I alla projekt arbetar minst två brandingenjörer som har rätt kompetens för just det aktuella projektet. Samtliga projekt genomgår en intern granskning av en person som inte varit involverad i projekteringen enligt företagets gällande rutiner. Aktuell arbetsprocess minimerar risken för avvikelser genom granskning och utvärdering av utfört arbete samt att initiativ/förbättringar fångas upp från våra medarbetare. Kunskapsförmedling och kunskapsåterföring är centrala delar i verksamhetssystemet.

För Brand & Riskanalys har ett gemensamt kvalitetssystem visat sig vara viktigt vid hantering av kostnader och risker för våra kunder, vilket sparar tid och pengar. Detta gör Brand & Riskanalys mer konkurrenskraftig och redo för framtida utmaningar.
Vi arbetar även efter Svenska Brandförsvarsföreningens rekommendationer för upprättande av brandskyddsdokumentationer. Företaget innehar konsultansvarsförsäkring och alla uppdrag utförs enligt ABK09.

R-företag

Brand & Riskanalys är ett R-licensierat företag. Licensmärket R står för rekommenderat företag och är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar och synliggör företag som aktivt arbetar med etikfrågor inom sin organisation.

Som innehavare av R-licens tror Brand & Riskanalys på betydelsen av att långsiktigt bidra till en god företagskultur och samhällsutveckling. Vi bedriver vår verksamhet i enlighet med god affärssed och med utgångspunkt i att vårt arbete ska vara sakligt, korrekt och utföras i enlighet med gällande lagstiftning. Vi arbetar vidare aktivt med att skapa goda arbetsvillkor för våra medarbetare samt för att skapa ökad jämställdhet och motverka all form av diskriminering, mobbning eller trakasserier.

För mer information om R-licens se R-företagens hemsida www.rforetagen.se

Brandingenjör