Jobba med oss

Läs mer

Kvalitet och miljö

Brand & Riskanalys är certifierade inom både kvalitet och miljö enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

Ledningssystemet är anpassat efter företagets arbetssätt i syfte att effektivisera och säkerställa arbetet mot kund. Samtliga medarbetare hanterar uppdragen likartat med verktyg i form av rutiner, checklistor och arbetsinstruktioner som beskriver de olika arbetsmomenten i uppdraget. Varje enskilt uppdrag anpassas med hänsyn till projektets omfattning och komplexitet.

I alla projekt arbetar minst två brandingenjörer som har rätt kompetens för just det aktuella projektet. Samtliga projekt genomgår en intern granskning av en person som inte varit involverad i projekteringen enligt företagets gällande rutiner. Aktuell arbetsprocess minimerar risken för avvikelser genom granskning och utvärdering av utfört arbete samt att initiativ/förbättringar fångas upp från våra medarbetare. Kunskapsförmedling och kunskapsåterföring är centrala delar i verksamhetssystemet.

För Brand & Riskanalys har ett gemensamt kvalitetssystem visat sig vara viktigt vid hantering av kostnader och risker för våra kunder, vilket sparar tid och pengar. Detta gör Brand & Riskanalys mer konkurrenskraftig och redo för framtida utmaningar.

Vi arbetar även efter Svenska Brandförsvarsföreningens rekommendationer för upprättande av brandskyddsdokumentationer. Företaget innehar konsultansvarsförsäkring och alla uppdrag utförs enligt ABK09.

Brandingenjör